Wij maken gebruik van cookies om anonieme analyses te volgen en om social media widgets te ondersteunen. Als u niet wilt dat cookies worden gebruikt, kunt u dat veranderen door de instructies op aboutcookies.org te volgen.
Edwin Willemse & Zn

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Edwin Willemse & Zn
Strekelveld 16, 3993 RB Houten.
Telefoon  06-53316555 / 030-6377294    
 
 
Artikel 1. Aanbiedingen.
 
1.1  Offertes zijn bindend na schriftelijke acceptatie door de cliënt. De offertes gelden maximaal 14 dagen na de datum van de offerte en zijn gebaseerd op de door cliënt verstrekte  gegevens.
 
1.2  Afmetingen in tekeningen en afbeeldingen, eigenschappen, capaciteiten, maten, gewichten e.d. zijn bij benadering opgegeven en voor   Edwin Willemse & Zn. niet bindend. De bij de aanbieding verstrekte afbeeldingen, tekeningen en andere gegevens blijven eigendom van  Edwin Willemse & Zn en mogen niet worden gekopieerd, aan derden ter hand gesteld of ter inzage worden verstrekt.
 
Artikel 2.  Risico
 
2.1 Het risico is voor de cliënt vanaf het moment dat de zaken het terrein van Edwin Willemse & Zn. verlaten hebben, respectievelijk dat de goederen op het terrein voor verzending aan de cliënt klaar gezet zijn, hetgeen ook als overdracht wordt aangemerkt.
 
Artikel 3. Leveringen
 
 3.1  Alle leveringen zijn voor rekening en risico van de cliënt, met inbegrip van vervoers- en leverkosten.
    
3.2  Levertijden worden door Edwin Willemse & Zn. in redelijkheid  bij benadering opgegeven. Overschrijding van een  levertijd met een redelijk termijn verplicht Edwin Willemse & Zn.  niet tot schade vergoeding  en geeft cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren.
 
Artikel  4. Eigendomsvoorbehoud
 
4.1 Edwin Willemse& Zn behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor. Totdat al zijn vorderingen op cliënt, uit welke hoofde dan ook volledig zijn voldaan.
 
4.2 Cliënt is niet gerechtigd zolang geen algehele betaling als genoemd  heeft plaatsgevonden deze zaken te belenen, verpanden, in stil pandrecht over te dragen, te verhuren, uit te lenen, of op welke ander wijze dan ook uit zijn macht te brengen.
 
Artikel 5. Reclameren
 
Het is niet toegestaan wegens een reclamatie, betaling achterwege te laten. Reclamaties moeten uiterlijk de achtste werkdag 
volgende op de dag van verzending of uitgevoerde reparatie schriftelijk zijn ingediend. Wanneer dit niet gebeurd is, heeft de koper het object onvoorwaardelijk goedgekeurd en geaccepteerd. Reclamaties betrekking hebbende op een bepaalde zending c.q. reparatie, oefenen geen invloed uit op voorgaande of latere verzending c.q. reparatie en geven geen recht betaling voor de betreffende of voorgaande of latere verzending c.q. reparatie te weigeren.

Artikel 6.  Betalingscondities
 
6.1 De vorderingen van  Edwin Willemse & Zn zijn direct geheel opeisbaar wanneer het faillissement van de cliënt is aangevraagd, beslag te zijnen laste is gelegd, en wanneer de cliënt niet binnen 30 dagen zijn rekening heeft voldaan.
 
6.2 Bij niet tijdige betaling verkeert de cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij de wettelijke (handels)rente verschuldigd vanaf de datum van verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment van intreden van het verzuim tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. In geval van verschuldigdheid van de contractuele rente van 1,5% per maand, wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, telkens na afloop van een maand vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.
 
Indien incassomaatregelen noodzakelijk zijn, zijn tevens buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd conform het incassotarief van Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit met een minimum van veertig euro per declaratie, te vermeerderen met BTW. Indien de declaratie niet op tijd wordt voldaan, is Edwin Willemse & Zn gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten, dan wel te staken. Dit geldt ook voor andere opdrachten van de cliënt/opdrachtgever dan die waarop de onbetaalde declaratie(s) betrekking hebben. In dat geval is Edwin Willemse & Zn niet aansprakelijk voor enigerlei schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting of staking van de werkzaamheden.
 
Artikel  7. Garantie
 
7.1  Op leverantie van nieuwe heftrucks geldt de garantie die de importeur of fabriek verleent, op gebruikte heftrucks geeft Edwin Willemse & Zn maximaal 3 maanden garantie op arbeidsloon . Elke aanspraak op garantie vervalt, indien derden aan het object werkzaamheden hebben verricht.
 
7.2  Indien Edwin Willemse & Zn een heftruck of een andere zaak verkoopt tegen inruil van een gebruikte, terwijl de cliënt in afwachting van de aflevering van de nieuwe zaak, de oude zaak blijft gebruiken, gaat deze eerst in eigendom over op Edwin Willemse & Zn, nadat de feitelijke levering daarvan heeft plaatsgevonden.
Tot aan het moment van de feitelijke aflevering zijn alle kosten met name die van onderhoud, reparatie, schade enz. voor rekening van de cliënt.
 
Artikel 8. Toepasselijk recht
 
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Tenzij dwingendrechtelijk een andere rechter is voorgeschreven, is uitsluitend de rechter te Utrecht bevoegd.